วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
เหมาโครงการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเทพบุตร
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน วอล์เปเปอร์สำเหร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งแบบรถวิ่งผ่านได้ ช่วงคลองกระโดด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายหินทิ้งคลองวังยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10) (ธงชาติไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวทางแบบยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบุ่งเวียน - ห้วยยางแล้ง) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเษตรสายบุ่งเวียน - หินดาด หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านและพรมปูพื้นเวทีห้องประชุมสภา อบต.โป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201932900 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง