วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียน การสอนเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งของ อบต.โป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้งของ อบต.โป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง อบต.โป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง