วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย(ไร่นางแต๋น ปะเถตัง - ไร่นายพุ่ม กิ่งนอก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายน้ำพระทัย - โนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายข้างวัดคลองรวก - ไร่นายสนอง ปิ่นนาค หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายเสวก - ไร่นายสังวาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายบุญเลิศ - ไร่นายหวาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง