วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 9851 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกห้วยกระบอกตอนบน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโป่งขุนเพชร - สะพานยาว หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 5385 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกห้วยเฉลียงเบิก (ตอนกลาง) ช่วงไร่นายบุญทัน ชูโพธิ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง