วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ 9
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14
18  ก.พ. 2562
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14
11  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ไม่มีเหล็กเสริมกลาง )สายวัดสะพานยาว - ศพด.สะพานยาว หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.โป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง