วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.100-042 ถนนภายในหมู่บ้านซับมงคล (สายอ่างเก็บน้ำซับมงคล) ตำบลโป่งนก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดร
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟกองการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อท่อซีเมนต์ขนาด 40 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง