วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม แดขุนทด-หน้าโรงเรียนโป่งนกพิทยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโป่งขุนเพชร ซอย 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายพัน บุญบัว-ไร่นางพิมพร ปกสันเที๊ยะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล (แผนงานเคหะและชุมชน) นายพิพัฒน์ ดีดศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (ป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมประตูและกระจกสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง