ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
    รายละเอียดข่าว :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ได้กำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ในการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

    เอกสารประกอบ : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2487196 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน