วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการล้างถังประปา หมู่ที่ 3 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ชนิดตลับหยด (ป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งกระบาน บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา แอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะพานยาว - หนองปลิง หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องป้องกัน และ ห้องสำนักปลัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง