โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กิจการประปาหมู่บ้าน บ้านสะพานหิน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ     ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง      
 
 
 
   


TO BENUMBER ONE...

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก...


TO BENUMBER ONE...

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก...

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งนก...

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ตกน้ำ จมน้ำ...

โครงการป้องกันไข้เลือดออก...
 
 
14 พ.ย. 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง
10 ก.ค. 2561 ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก
30 มิ.ย. 2561 กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
6 มี.ค. 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจปีงบประม...
11 ก.ย. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ....
22 ส.ค. 2560 อบต.โป่งนก ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมเสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบร...
26 พ.ย. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กิจการประปาหมู่บ้าน ...
10 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายค...
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหินล...
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่น...
1 มิ.ย. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
27 ก.พ. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
3 เม.ย. 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายสามแยกตะวันออกบ้าน) ห...
20 มี.ค. 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านช่างเล็ก) หมู่ 5
20 มี.ค. 2560 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิเชษฐ์-ทางหล...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 35883 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน