โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก      
 
 
 
   


โครงการจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการสูงวัย ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการมอบวุฒิบัตร นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ประจำปี 2563...


โครงการจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการสูงวัย ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการมอบวุฒิบัตร นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ประจำปี 2563...

โครงการ ทูบีนัมเบอวัน (TO BE NUMBERONE)...

คณะศึกษาดูงาน อบต.โป่งนก...

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

โครงการกิจกรรมทางกายภาพเพื่อสุขภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลโป่งนก...
 
 
15 มิ.ย. 2563 รับสมัครลูกจ้าง
30 มี.ค. 2563 โรคโควิด - 19
27 ม.ค. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่...
30 มิ.ย. 2562 ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
28 มิ.ย. 2562 ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์...
28 มิ.ย. 2562 ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
2 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 172492 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน