ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พศ.2566     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566      
 
 
 
   


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖...

งานกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลโป่งนก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖...

ธนาคารน้ำใต้ดิน...

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเข้าศึกษาดูงาน โครการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)...


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖...

งานกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลโป่งนก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖...

ธนาคารน้ำใต้ดิน...

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเข้าศึกษาดูงาน โครการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)...

วันที่๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก...

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น๒/๒๕๖๖...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนจ.ร้อยเอ็ดเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

โครงการจิตรอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่๑๒เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖...
 
 
23 ส.ค. 2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ว่าด้วยการดำเนินการของปร...
24 ก.ค. 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
28 เม.ย. 2566 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
3 มี.ค. 2566 เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้...
20 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แ...
17 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ....
26 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายคุ้มแ...
21 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นซับงูเหลือม หมู่ที่ 11 บ้านคลองร...
20 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง ไร่นายพิทักษ์ หมู่ที่ 12
20 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายไร่นายเหนอ - นางเฉลียว หมู่ที่ 11 บ้านคล...
16 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตรสายตะวันต...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4082782 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน