ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2566     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
 
 
 
   


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ...

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็ก...


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ...

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็ก...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการสร้างพฤติกรรม สุขภาพปลอดภัยห่างไกลจากโรคตามฤดูกาล...

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในตำบล...

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ...
 
 
3 พ.ย. 2565 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบปร...
1 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้...
27 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหา...
11 ต.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง
29 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ...
22 ก.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารก...
30 ส.ค. 2564 โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ สายสะพานยาว - ลานยาง
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
2 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4014065 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน