ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าถิ่น สวมใส่สบาย สไตล์ร่วมสมัย     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566      
 
 
 
   


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ...

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็ก...


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ...

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็ก...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการสร้างพฤติกรรม สุขภาพปลอดภัยห่างไกลจากโรคตามฤดูกาล...

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในตำบล...

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ...
 
 
3 มี.ค. 2566 เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้...
20 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แ...
17 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ....
14 ก.พ. 2566 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
28 ธ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี...
3 พ.ย. 2565 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบปร...
6 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านให่ชัยมงคล (สายบ้านนาง...
6 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านให่ชัยมงคล (สายบ้านนาง...
6 ต.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านให่ชัยมงคล (สายบ้านนาง...
16 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.100-042 ถนนภายในหมู่บ้...
16 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.100-042 ถนนภายในหมู่บ้...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058101 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน