ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก     ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น     ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      
 
 
 
   


Bigclenning day...

กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พมจ. บ้านบุ่งเวียน...

กิจกรรมเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น...

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก...


Bigclenning day...

กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พมจ. บ้านบุ่งเวียน...

กิจกรรมเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น...

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก...

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.โป่งนก...

มอบถุุงยังชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้...

ศูนย์ดูแลรักษาแยกกักในชุมชน (ไวรัสโคโรน่า 2019)...

โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2564...
 
 
18 ต.ค. 2564 ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน...
1 ต.ค. 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
28 ก.ย. 2564 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
21 ก.ค. 2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
30 ก.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
15 มิ.ย. 2563 รับสมัครลูกจ้าง
30 ส.ค. 2564 โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ สายสะพานยาว - ลานยาง
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
2 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 293858 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน