โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ     คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์     คู่มือประชาชน การร้องเรียน ร้องทุกข์      
 
 
 
   


โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน การแปรรูปอาหาร...

โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...


โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน การแปรรูปอาหาร...

โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี...

กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษร พระบรมราชินี...

พิธีรำบรวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562...

กีฬาประชาชนตำบลโป่งนก 62...
 
 
1 มิ.ย. 2562 เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2562
18 เม.ย. 2562 เชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
28 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภ...
14 พ.ย. 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง
10 ก.ค. 2561 ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก
30 มิ.ย. 2561 กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
16 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำห...
30 เม.ย. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแป...
19 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติด...
1 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำ...
1 เม.ย. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า...
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
25 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 106474 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน