ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564      
 
 
 
   


โครงการปรัปปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โป่งนก...

มอบเบี้ยะยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส...

โครงการติดตามและสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ 2564...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน...


โครงการปรัปปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โป่งนก...

มอบเบี้ยะยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส...

โครงการติดตามและสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ 2564...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด 19...

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ...

โครงการขุดสระประปาบ้านสะพานหิน...

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564...
 
 
30 ก.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
15 มิ.ย. 2563 รับสมัครลูกจ้าง
30 มี.ค. 2563 โรคโควิด - 19
27 ม.ค. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่...
30 มิ.ย. 2562 ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
28 มิ.ย. 2562 ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์...
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
2 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 210149 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน