โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก      
 
 
 
   


กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด 19...

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ...

โครงการขุดสระประปาบ้านสะพานหิน...

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564...


กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด 19...

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ...

โครงการขุดสระประปาบ้านสะพานหิน...

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564...

โครงการจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการสูงวัย ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการมอบวุฒิบัตร นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ประจำปี 2563...
 
 
15 มิ.ย. 2563 รับสมัครลูกจ้าง
30 มี.ค. 2563 โรคโควิด - 19
27 ม.ค. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่...
30 มิ.ย. 2562 ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
28 มิ.ย. 2562 ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์...
28 มิ.ย. 2562 ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
2 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 186640 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน