ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 สภา อบต.

นายประทีป  ดาไธสงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสมพร  สาจันทร์ ว่าที่ร้อยตรี โฆสิต  ตั้งตรงไพโรจน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชวา  ขวาเปาะ นางสำราญ  หาญสมบัติ นางสาวมีวาสนา  เป้าไธสงค์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งนกสามัคคี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองไม้แก่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสุขประเสริฐ
     
นายสงัด  เจิมกลาง นายสวัสดิ์  ภาพักดี นางรัศมี  ศรีบุญมี 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านคลองลวก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านโคกชาติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านซับมงคล

     
นายสายทอง  สุหา นายประยุทธ์  อุชี นายบุญถม สวามิชัย
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรงาม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านศิลาทอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะพานยาว
     
นายสันทัด  ยันจัตุรัส นายสุทัศน์ วงปัญญา นายอ๋อย  พบโชค
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่งเวียน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งขุนเพชร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะพานหิน
นางสาวสุพรรษา คุณวันดี
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งนก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3990148 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน