โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายอภิชัย  คะเซ็นแก้ว  
  ประธานสภาฯ  
   
  นายสำลี  เศรษฐาวงษ์ ว่าที่ร.ต.โฆสิต  ตั้งตรงไพโรจน์  
  รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ  
นางจงจิต  อุดมชัย นายสำลี เศรษฐาวงศ์ นายอ๋อย  พบโชค นายแฉล้ม  เย็นจันทึก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายธนัตถ์  ภิรมย์ภักดี นายประยวน  วงปัญญา นายสมเกียรติ  อาสาสู้ นางสาวนภาภรณ์  แสงชนะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายบุดดี  โพธิ์จันทร์ นายสัญญา  บัวสวน นายยรรยง  แจ้งไพร นายประยุทธ์  อุชี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายอนงค์  ราชเจริญ   นายทองหล่อ  อุทธิสินธิ์ นางสุภิญญา  พงษ์บุบผา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายศักดา  ไชยตะลุน นายสวี  สูงขุนทด นางสมพร  สาจันทร์ นางสีเขียว  เดียนกระโทก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายสอิ้ง  อ่อนศรี นายหล่อ  ปิ่นนาค นายทองสุข  แหล่แก่น  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
นายวิลัย  มะไลไธสง นางสำราญ  ผุยดี นายสุพัฒน์  ทองอันชา นายอนุศร  บรรดาศักดิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14
   
นางคำมี  คึขุนทด นายอภิชัย  คะเซ็นแก้ว    
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15    

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 111731 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน