ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 สภา อบต.

นายประทีป  ดาไธสงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสมพร  สาจันทร์ ว่าที่ร้อยตรี โฆสิต  ตั้งตรงไพโรจน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชวา  ขวาเปาะ นางสำราญ  หาญสมบัติ นางสาวมีวาสนา  เป้าไธสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งนสามัคคี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองไม้แก่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสุขประเสริฐ
     
 
นายสงัด  เจิมกลาง นายสวัสดิ์  ภาพักดี นายสำเร็จ  เวียงไกร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองลวก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกชาติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซับมงคล

     
นายสายทอง  สุหา นายประยุทธ์  อุชี นายบุญถม สวามิชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านศิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะพานยาว
     
นายสันทัด  ยันจัตุรัส นายสุทัศน์ วงปัญญา นายอ๋อย  พบโชค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่งเวียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งขุนเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะพานหิน
นางสาวสุพรรษา คุณวันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งนก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4069725 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน