ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

1.สำนักงาน 044-109759

2.บริการแพทย์ฉุกเฉิน 0933794988

3.นายณัฐวัฒน์ ด้ายรินรัมย์ นายก อบต.โป่งนก 0862526441

4.ว่าที่ร้อยตรีโฆสิต  ตั้งตรงไพโรจน์ ปลัด อบต.โป่งนก รักษาการ ผอ.กองคลัง 0621200889,0819776653

5.นายณัฐวุฒิ  จำปาทอง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด 0848232123

6.นายคมคิด  การิสุข รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง 0883750802

7.นางฉวีวรรณ  ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการชุมชน 0878739449

8.นางสาวสุนิษา ศิลา ผู้อำนวยการกองงานการศึกษา ฯ 0871298670

9.นางสาวบุบผา  สุวรรณเดช ผู้อำนวยการกองงานส่งเสริมการเกษตร 0810706566

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283444 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน