โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

   
  ว่าที่ร้อยตรีโฆสิต ตั้งตรงไพโรจน์  
 

ปลัด อบต.โป่งนก

 
นายณัฐวุฒิ  จำปาทอง นางสาวโสภิตา ทองเสน นางฉวีวรรณ์  ตั้งตรงไพโรจน์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาววัลยรีย์ พรทิตยกุล นายคมคิด  การิสุข นางสาวบุปผา สุวรรณเดช
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 154016 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน