ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
 
  ว่าที่ร้อยตรีโฆสิต ตั้งตรงไพโรจน์  
 

ปลัด อบต.โป่งนก

โทร.081-977-6653

 

 

นางสาวภัณฑิลา    กาชัย

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวโสภิตา ทองเสน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางฉวีวรรณ์  ตั้งตรงไพโรจน์ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร.090-296-4935

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร.

 

โทร.


นางฉวีวรรณ   ตั้งตรงไพโรจน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นายคมคิด  การิสุข

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวบุบผา สุวรรณเดช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 

โทร. โทร. โทร.081-070-6566
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2487208 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน