ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 101
  28 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 85
  16 ก.ค. 2563    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 99
  16 ก.ค. 2563    แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ 118
  30 มิ.ย. 2563    พจนานุกรมสมรรถนะ 54
  30 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 58
  11 มิ.ย. 2563    ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพ 123
  11 มิ.ย. 2563    ประกาศหลักเกณท์การได้รับค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 / 2558 99
  11 มิ.ย. 2563    ระเบียบและหลักเกณท์งานบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 38 /2558 102
  11 มิ.ย. 2563    หลักเกณท์การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูส่วนตำบล พ.ศ.2558 98

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4046519 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน