ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2564    คู่มือสำหรับประชาชน 64
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 73
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์ 63
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การร้องเรียน ร้องทุกข์ 65
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน บริการด้านถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้ำ 70
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การออกใบรับรอง ใบอนุญาต 69
  2 ก.ค. 2562    คูู่มือประชาชน การขอความช่วยเหลือ กรณีอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัย 81
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การระงับอัคคีภัย 60
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน งาน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 71
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การควบคุมเพลิง 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3990139 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน