ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 145
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์ 140
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การร้องเรียน ร้องทุกข์ 123
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน บริการด้านถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้ำ 102
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การออกใบรับรอง ใบอนุญาต 111
  2 ก.ค. 2562    คูู่มือประชาชน การขอความช่วยเหลือ กรณีอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัย 125
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การระงับอัคคีภัย 104
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน งาน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 109
  2 ก.ค. 2562    คู่มือประชาชน การควบคุมเพลิง 107
  26 มิ.ย. 2562    คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 106

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 210148 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน