ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายแสนสนุก อ่างเก็บน้ำกระโป่งกระบาน หมู่ที่ ๑๔     ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางหลง - นางชิ้น หมู่ที่ 4     ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางหลง - นางชิ้น หมู่ที่ 4      
 
 
 
   


โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน...

ร่วมรำบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลประจำปี ๒๕๖๗ ...

ลงพื้นที่ทวนสอบ ครั้งที่ 3 : การดำเนินการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

อบต.เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต เข้ามาศึกษาดูงาน...


โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน...

ร่วมรำบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลประจำปี ๒๕๖๗ ...

ลงพื้นที่ทวนสอบ ครั้งที่ 3 : การดำเนินการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

อบต.เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต เข้ามาศึกษาดูงาน...

รับใบประกาศนียบัตร ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

๕ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ...

โครงกาจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.สัญจาร...

กีฬมวลชนตำบลสัมพันธ์ 2566 11/11/66...
 
 
19 ม.ค. 2567 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
27 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีง...
24 ต.ค. 2566 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ป...
24 ต.ค. 2566 ประกาศให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
20 ต.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
28 ก.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ง...
22 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายแ...
9 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายน...
9 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายน...
9 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายน...
9 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4107134 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน