ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแอสฟัสติกคอนกรีต     ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยกระบอกบ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9     ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองไม้แก่น - บ้านสามหลัง หมู่ที่ 13      
 
 
 
   


ฝึกหลักสูตรกู้ภัยกระแสน้ำเชี่ยว (Swift water snd flood rescue )...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย...

“แห่หอดอกผึ้ง”ชาวญัฮกุร ณ.บ้านสะพานหิน...

ปันยิ้มสรา้งสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน...


ฝึกหลักสูตรกู้ภัยกระแสน้ำเชี่ยว (Swift water snd flood rescue )...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย...

“แห่หอดอกผึ้ง”ชาวญัฮกุร ณ.บ้านสะพานหิน...

ปันยิ้มสรา้งสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน...

กีฬาประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่19 ...

รับวุฒิบัตรบัณฑฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2566...

จัดโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ ...

“วันท้องถิ่นไทย”...
 
 
19 ม.ค. 2567 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
28 ธ.ค. 2566 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
27 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีง...
24 ต.ค. 2566 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ป...
24 ต.ค. 2566 ประกาศให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
20 ต.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
7 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแอสฟัสติกคอนกรี...
2 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยกระบอกบ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9
30 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองไม้แก่น - บ...
30 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโป่งขุนเ...
26 เม.ย. 2567 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 100-028 ...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4132697 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน