ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2566    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 72
  9 ม.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 55
  12 ธ.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 54
  10 พ.ย. 2565    พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 54
  7 พ.ย. 2565    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 48
  11 ต.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 52
  11 ต.ค. 2565    พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พงศ. 2545 53
  3 ต.ค. 2565    พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 47
  25 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 42
  25 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4138237 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน