ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

ด้านสาธารณูปโภค

           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,636 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4142914 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน